Třídy

PP

 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA  / třídní učitelka Mgr. Iva Martínková 

 • Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním a je bezplatná.
 • Hlavním cílem je vzdělávání žáků s vadami řeči, rozvoj kognitivních funkcí (grafomotorika), sluchové vnímání, zrakové vnímání, vnímání prostoru, času, základní matematické představy a příprava dětí na první ročník základní školy.
 • Započítává se do předškolního vzdělávání
 • Děti se neklasifikují známkou (užívá se slovní hodnocení, hodnocení razítkem, obrázkem…)
 • Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte, tedy je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné žádosti zákonného zástupce dle níže uvedených kritérií a doporučení Školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • Individuální péče a nízký počet žáků ve třídě
 • Výuku je vedena speciálním pedagogem – logopedem a asistentem pedagoga

Přípravná třída je určena pro děti :

 • S odkladem školní docházky, zdravotním oslabením nebo znevýhodněním
 • s významným opožděním: vizuomotoriky (kognitivního vývoje) grafomotoriky, řeči, sluchového a zrakového vnímání času
 • s pomalejším nebo nerovnoměrným kognitivním vývojem
 • s výraznější nezralostí v některých dílčích oblastí
 • s nezralostí v oblasti práceschopnosti
 • s nezralostí v oblasti emocionálně -sociální
 • s poruchou koordinace pohybu, s poruchami chován

1. A / třídní učitelka Mgr. Alena Bajerová; asistentky pedagoga: Danuše Teinzerová, Jana Jungmanová

Aktivity ve třídě 1.A:

Třídní „vánoční besídka“

Slavnostní odemykání „Slabikáře“

 

Přišel k nám Mikuláš …..

2. A / třídní učitelka Mgr. Jaroslava Pavelková; asistentka pedagoga: Magda Kleprlíková

3. A / třídní učitelka Mgr. Lenka Müllerová

4. A / třídní učitelka Mgr. Ludmila Tomíková

5. A  / třídní učitelka Mgr. Miroslava Adlerová

5. B  / třídní učitelka Bc. Pavlína Slabochová