Třídy

    /  PP

 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA  / třídní učitelka Mgr. Alena Bajerová:  asistentka pedagoga: Magda Kleprlíková 

 • Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním a je bezplatná.
 • Hlavním cílem je vzdělávání žáků s vadami řeči, rozvoj kognitivních funkcí (grafomotorika), sluchové vnímání, zrakové vnímání, vnímání prostoru, času, základní matematické představy a příprava dětí na první ročník základní školy.
 • Započítává se do předškolního vzdělávání
 • Děti se neklasifikují známkou (užívá se slovní hodnocení, hodnocení razítkem, obrázkem…)
 • Při veškerých činnostech jsou zohledňovány individuální možnosti dítěte, tedy je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • O přijetí dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné žádosti zákonného zástupce dle níže uvedených kritérií a doporučení Školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • Individuální péče a nízký počet žáků ve třídě
 • Výuku je vedena speciálním pedagogem – logopedem a asistentem pedagoga

Přípravná třída je určena pro děti :

 • S odkladem školní docházky, zdravotním oslabením nebo znevýhodněním
 • s významným opožděním: vizuomotoriky (kognitivního vývoje) grafomotoriky, řeči, sluchového a zrakového vnímání času
 • s pomalejším nebo nerovnoměrným kognitivním vývojem
 • s výraznější nezralostí v některých dílčích oblastí
 • s nezralostí v oblasti práceschopnosti
 • s nezralostí v oblasti emocionálně -sociální
 • s poruchou koordinace pohybu, s poruchami chování

1. A / Mgr. Iva Martínková

2. A / třídní učitelka Mgr.Veronika Kravčuková

2. B / třídní učitelka Mgr. Miroslava Adlerová; asistentka pedagoga: Viola Vratná

3. A / třídní učitelka Mgr. Ludmila Tomíková; druhý pedagog Bc. Blanka Vápeníková

4. A / třídní učitelka Mgr. Lenka Müllerová; druhý pedagog Mgr. Jaroslava Pavelková

4. B  / třídní učitelka Mgr. Pavlína Slabochová; asistentka pedagoga: Jana Jungmanová