Historie školy

Na základě usnesení Sč KNV v prosinci 1988 byla zřízena Základní a zvláštní škola pro vadně mluvící žáky v Měcholupech u Žatce. Tato škola byla zřízena z důvodu nedostatečnosti sítě Škol pro mládež vyžadující zvláštní péči (ŠMVZP) v Severočeském kraji. Zvláště chyběla škola pro žáky s vadami řeči, kteří museli být umístěni ve speciálních školách v jiných krajích. Kapacita těchto škol nestačila a například ve školním roce 1988/1989 nebylo v kraji umísťěno 13 vadně mluvících dětí, což vyvolávalo oprávněné stížnosti rodičů dotyčných dětí. Jelikož nebyla v posledních letech využívána kapacita Domova mládeže v Měcholupech v budově zámku, bylo navrženo zřízení Základní a zvláštní školy pro vadně mluvící žáky v tomto objektu. Techtický stav budovy byl považován za vcelku dobrý a její uspořádání mělo vyhovovat požadavkům na provoz ŠMVZP internátního typu.

Usnesením rady SčKNV v Ústí nad Labem ze dne 18. 4. 1989 byl jmenován do funkce ředitele školy Alexandr Bednář, který byl současně prvním zaměstnancem školy. Jeho úkolem bylo připravit budovu bývalého Domova mládeže k provozu Základní a zvláštní školy pro vadně mluvící žáky od 1.9.1989, včetně veškerého personálního obsazení a zabezpečení vzdělání a výchovy postižených dětí. Vnitřním řádem školy bylo stanoveno, že do školy budou přijímány děti mladšího a středního věku postižené dyslálií, dysfázií, dysartrií a palatolálií. Současně bude škola poskytovat odbornou péči i dětem s více vadami, většinou v kombinaci mentální retardace a vada řeči. Součástí školy se stal i internát s kapacitou 40 lůžek, školní jídelna a kaple.

Se zahajováním provozu vyvstala řada problémů. Např.: nedostatečně vybavena kuchyň, chybějící nebo poškozené okapy a svody na budově, poškozená střecha a plášť budovy, zpustošený park a zahrada školy, zdevastované hřiště a bazén, špatný technický stav hospodářských budov, zastaralá kotelna, ztížené vytápění budovy, neupravené nádvoří zámku a poničený cenný oltář v kapli. Na úklidových pracích se podíleli přijatí zaměstnanci školy, rodiče přijatých dětí, chovanky VÚM Kostomlaty, chovanci VÚM Chrastava a vojáci žatecké posádky.

1. školní rok nově založené školy byl slavnostně zahájen v sále zámku 4. 9. 1989 za přítomnosti zástupců SčKNV, zaměstnanců školy, rodičů a přijatých dětí. Do školy bylo celkem přijato 36 žáků, kteří byli rozděleni do tří ročníků Základní školy a dvou ročníků Zvláštní školy. Na internátě pracovaly čtyři výchovné skupiny. Ve školním roce 1990/1991 byla kapacita školy rozšířena z pěti na šest tříd, ze čtyř na pět výchovných skupin. Do školy nastoupilo 43 žáků a v průběhu roku byli dodatečně přijati ještě 4 žáci.
Na podzim roku 1991 vyšla vyhláška MŠ MTČR č.399/91 Sb. o speciálních školách, kterou se změnil název naší školy na Základní a zvláštní škola pro žáky s vadami řeči. 12. 6. 1992 se uskutečnila 1. školní zahradní slavnost. Na dopoledne bylo pro děti připraveno sportovní klání, odpolední část pestrého programu byla přístupna široké veřejnosti. V této tradici se pokračuje stále.

Aby mohl být uspokojen zájem rodičů, stoupl ve šk.roce 1996/97 počet tříd z 6 na 7. Do školy bylo vřazeno 59 žáků. Tato kapacita školy zůstává do dnešního dne. Od svého počátku prošla škola velkými rekonstrukcemi. Za zmínku stojí vybudování a zkolaudování vnitřního rehabilitačního bazénu v prostorách staré kotelny v roce 1997.

Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči (SPC) u nás začalo pracovat v listopadu 1993. Dva roky v tomto SPC pracovalo v odpoledních hodinách dobrovolně pět učitelek. Jejich práce spočívala v logopedické prevenci v MŠ. 1. 1. 1995 byla naše škola zrušena jako rozpočtová organizace a stala se organizací příspěvkovou. V následném školním roce byla do SPC pro žáky s vadami řeči přijata na plný úvazek p.Bednářová(spec.pg/logoped) a p.Šusterová(psycholog). Od listopadu 1995 do 31.8.2000 bylo SPC pro sluchově postižené součástí Speciální školy pro SP v Liberci. 1.9.2000 SPC pro sluchově postižené přešlo pod vedení Speciální základní a zvláštní školy pro žáky s vadami řeči.