Školská rada

Podle nového školského zákona mají všechny školy za povinnost “vytvořit” školskou radu (ŠR). ŠR je orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy.

Seznam členů školské rady:

  • JUDr. Radka Konárová (zástupce nezletilých žáků)
  • Mgr. Michaela KUCHAŘOVÁ (zástupce školy)
  • Miloslav ČERMÁK (zástupce zřizovatele školy)

Školská rada plní tyto úkoly:

  • vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Kontakt na zástupce zákonných zástupců žáků ve školské radě – JUDr. Konárová Radka