Vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vám zasíláme informace pro obnovení omezeného provozu naší školy a možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, v níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací. Tato opatření jsou provedena především s ohledem na zdraví žáků, zákonných zástupců a všech pracovníků školy.

Při tvorbě těchto informací vycházíme z pokynu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ a z doporučení zřizovatele školy, tj. Ústeckého kraje.

Základní podmínky účasti na výuce: 

 1. Výuka bude zahájena od pondělí 25. 5. 2020, a to tak, že vždy v pondělí budou docházet děti ubytované na internátu a v úterý, ve středu a čtvrtek docházející děti. Docházku v jiné dny je nutno dohodnout s třídní učitelkou. V pátek bude škola uzavřena.
 2. Internát bude uzavřen.
 3. Děti budou mít zajištěno pití a oběd. Dopolední a případně odpolední svačinu si musí přinést.
 4. Účast na výuce není povinná. Žáci, kteří nebudou docházet do školy, se dále budou vzdělávat jako dosud.
 5. Škola bude otevřena vždy od 7:00 hodin, výuka bude trvat od 8:00 do 11:00 hodin, poté bude podáván oběd a následně děti budou moci být ve družině, a to maximálně do 16:00 hodin.
 6. Při vstupu do školy bude dětem změřena teplota. Dětem, u kterých bude podezření na to, že jsou nemocné, nebude účast na výuce umožněna.
 7. Žáky je nutno k výuce přihlásit prostřednictvím připojeného formuláře nejpozději do 19. 5. 2020, a to do 15:00 hodin.  Pozdější přihlášení není možné. Vyplněný formulář je ve stanovené lhůtě možno zaslat naskenovaný na e-mail: blahoutova@lzs-mecholupy.cz, lze nafotit a poslat emailem, vhodit do schránky školy nebo předat osobně v kanceláři školy, a to od pondělí do čtvrtka vždy od 7:00 do 15:30 hodin. Zákonní zástupci dětí, které do školy nebudou chodit, musí stejným způsobem škole doručit připojený formulář Prohlášení o neúčasti žáka ve škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.
 8. První den výuky s sebou žáci musí přinést vyplněné čestné prohlášení, viz příloha, jinak se nebudou moci účastnit výuky.

Čestné prohlášení lze podepsat i ve škole.

Podrobnosti k jednotlivým výše uvedeným bodům jsou uvedeny níže.

Od 25. 5. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků v režimu:

 1. Internát školy bude do 30. 06. 2020 uzavřen.
 2. Vzdělávání pro žáky, kteří jsou ubytováni na internátě, bude pouze každé pondělí. Výjimky budou povoleny po dohodě s třídními učiteli.
 3. Vzdělávání docházejících žáků bude probíhat vždy od úterý do čtvrtka v každém týdnu.

Vzdělávání bude od 25. 5. 2020 nepovinné, nebude nutné omlouvat žáky, pokud nebudou k výuce od 25. 5. 2020 přihlášeni. Žádnému žákovi (přihlášenému, nepřihlášenému) se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Je jen na vašem rozhodnutí, zda budete vaše dítě do školy posílat. Škola se bude snažit zabezpečit výuku dle podmínek, které jsou uvedeny dále, ale pochopitelně je nezbytně nutné vědět, kolik žáků do školy přijde.

Vy, kteří nebudete přihlašovat vaše dítě k přítomnosti ve škole od 25. 05. 2020 do 30. 06. 2020, vyplníte Prohlášení o neúčasti žáka ve škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 (příloha na konci tohoto dopisu).
Prohlášení můžete odeslat naskenované na emailovou adresu blahoutova@lzs-mecholupy.cz, nebo vhodit do schránky školy, nebo osobně předat v kanceláři školy ve dnech pondělí až čtvrtek v době od 7,00 do 15,30 hodin.

Vy, kteří budete přihlašovat vaše dítě k přítomnosti žáka ve škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 vyplníte Žádost o přítomnosti žáka ve škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 (příloha na konci tohoto dopisu).

Než se rozhodnete a vyplníte, zvažte následující:

 1. Pokud budete své dítě přihlašovat do školy, musíte tak učinit  do 19. 5. 2020 do 15,00 hodin k docházce od 25. 5. 2020. Žádost můžete odeslat naskenovanou na emailovou adresu blahoutova@lzs-mecholupy.cz, lze nafotit a poslat mailem, nebo ji můžete vhodit v požadovaném termínu do schránky školy, nebo osobně předat v kanceláři školy ve dnech čtvrtek až úterý v době od 7,00 do 15,30 hodin.
 2. Pokud nastoupíte později, je možné, ale přihlášení musí být dle bodu 1, dodatečně žáka přihlásit není možné (výjimky budou povoleny z vážných důvodů, např. dlouhodobá nemoc).
 3. Omlouvání žáků přihlášených k docházce do školy probíhá podle Školního řádu, nic se nemění. Škola bude požadovat informaci, zda žák bude i nadále do skupiny docházet.
 4. Škola bude potvrzovat přítomnost žáka ve škole.
 5. Provoz školy bude od 7,00 do 16,00 hodin. Ranní družina není možná.
 6. Vzdělávání žáků bude probíhat od 8,00 – 11,00 hodin. Polední přestávka na oběd bude od 11,15 – 12,30 hodin. Odpolední zájmová činnost bude probíhat od 12,30 – 16,00 hodin.
 7. Ranní příchody budou od 7,00 do 8,00 hodin. Zákonní zástupci budou své děti individuálně předávat určeným pedagogickým pracovníkům ve vstupním vestibulu školy. V případě jejich zájmu bude umožněna konzultace s třídním učitelem.
 8. Odpolední odchody žáků budou dle času, který uvedete v Žádosti o přítomnosti žáka ve škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Přesto pravděpodobně budete požádáni o vyzvednutí (samostatný odchod dítěte z budovy školy) v určený čas (rozmezí minut). Odchody žáků je také možno dohodnout s příslušnými pedagogickými pracovníky školy.
 9. Odpolední účast ve škole bude umožněna všem žákům.

Dodržíme skupiny podle jednotlivých tříd se stávajícími třídními učiteli a vychovateli.

Skupiny žáků budou vytvořeny k 25. 5. 2020 (i s těmi, kteří budou mít možnost nastoupit později) a budou neměnné do 30. 6. 2020. Skupiny budou stejné i pro odpolední činnost školní družiny. Z tohoto důvodu bude naplněnost skupin tvořena i s ohledem na časy odchodů vašich dětí ze školy.
Předpokládáme výuku hlavních předmětů v rozsahu distančního vzdělávání bez výchov. Ty zajistí program školní družiny.

Školní stravování bude zajištěno formou oběda. Pitný režim bude zajištěn po celý den. Je potřeba zajistit dopolední svačinu, v případě pobytu žáků do odpoledních hodin, je potřeba zajistit i odpolední svačinu.

Při otevření škol je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů, které byly vydány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 30. 4. 2020. (Plné znění: ZDE).

„OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 m.

Příchod ke škole a pohyb před školou
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáky při příchodu do školy vyzvedává pověřený pedagogický pracovník.
 • Škola stanoví zároveň pravidla a časový harmonogram pro odchody žáků ze školy na základě vyplněné Žádosti o přítomnosti žáka ve škole.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, žák musí mít nasazenou roušku. Žáci mohou vstupovat do budova samostatně, bez doprovodu rodičů.
 • Všem žákům bude při vstupu do školy změřena tělesná teplota. Při zvýšené tělesné teplotě nebude žákům umožněn vstup do budovy školy.
 • Zákonným zástupcům žáků či jiným osobám bude vstup povolen zcela výjimečně, a to pouze do vstupního vestibulu a vnitřního nádvoří školy (konzultace s učiteli, s vychovateli, návštěva kanceláře, odvoz oblečení a obuvi dětí – v tomto případě za doprovodu pedagoga)
 • Při vstupu do školy musí mít zákonní zástupci či jiné osoby roušku. Bude jim změřena tělesná teplota. Musí použít připravené dezinfekční prostředky, jednorázové rukavice a návleky na obuv (jsou i k dispozici ve škole).
 • Při odchodu z budovy školy použité návleky a rukavice odloží do připravených sáčků nebo odpadových pytlů.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd jednotlivě, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce mýdlem a pedagog zajistí dezinfekci rukou.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách mimo určenou třídu roušky (výjimky MZČR ZDE).
 • Zákonný zástupce zajistí, že jeho dítě bude mít s sebou na den minimálně 1 roušku pro příchod a odchod ze školy a sáček na uložení roušky. Během pobytu ve škole jim budou poskytnuty dle potřeby roušky a další hygienické prostředky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, popřípadě k vyřazení žáka ze školní skupiny.

V budově školy a školní jídelně

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou zorganizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy 2 m vždy, když je to možné (nejméně 1,5 m).
 • Jednotlivé skupiny budou mít odlišný rozvrh dne tak, aby se zamezilo potkávání jednotlivých skupin na chodbách, toaletách a venkovních prostorách na pozemku školy.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Před obědem si žáci ve své třídě umyjí ruce a před školní jídelnou využijí dezinfekční stojan k dezinfekci rukou.
 • Ve školní jídelně budou žáci rozmístěni tak, aby byly dodrženy stanovené rozestupy 2 m.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku.
 • Pokrmy bude vydávat personál ŠJ včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Třídy a další prostory budou pravidelně větrány během dne.

Ve třídě

 • Ve třídě, která bude určena pro jednotlivou skupinu žáků bude maximálně 10 žáků, každý žák bude mít svoji vlastní lavici. Lavice budou postaveny tak, aby rozmezí mezi jednotlivými žáky bylo 2 m.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • V průběhu vzdělávání, kdy žák sedí v lavici, nemusí nosit roušku s výjimkou situací, ve kterých dochází k blízkému kontaktu (skupinová práce) nebo když o nošení roušek rozhodne pedagog.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření se bude informovat krajská hygienická stanice. Ostatní žáci skupiny budou přeřazeni do jiné (dosud nevyužívané) třídy, dle možností se změní aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Rizikové skupiny žáků

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod z bodů 2–8 uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuji, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Před prvním vstupem do školy podepíše a předloží zákonný zástupce žáka písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dokument naleznete v příloze, můžete jej vyplnit, podepsat doma a předat ve škole. Zákonný zástupce může tento dokument podepsat i přímo ve škole.

Žák přinese podepsaný dokument první den obnovené docházky do školy. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

         Mgr. Michaela Kuchařová                        Mgr. Alexandr Bednář

Zástupkyně ředitele                                       Ředitel školy

PŘÍLOHY:

 1. ŽÁDOST O PŘÍTOMNOST ŽÁKA VE ŠKOLE
 2. PROHLÁŠENÍ O NEÚČASTI ŽÁKA VE ŠKOLE
 3. ČESTNÉ-PROHLÁŠENÍ